11.06.2014

Звернення громадян

Порядок і терміни виконання звернень та запитів.

Під зверненням громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.

Звернення адресуються органам державної влади і місцевого самоврядування, підприємствам, установам і організаціям незалежно від форм власності, об” єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань.

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

Звернення може бути усним (викладеним громадянином і записаним посадовою особою на особистому прийомі) чи письмовим, надісланим поштою або переданим громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства.

Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.

Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження.

Якщо питання, порушені громадянами у зверненні до органів державної влади, не входять до їх компетенції, воно в термін не більше п’яти днів пересилається ними за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянину, який подав звернення.

Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

Звернення розглядаються і вирішуються у термін, не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання.

Архів, на запити юридичних осіб та звернення громадян, видає архівні довідки, копії, витяги соціально-правового характеру, необхідні для задоволення їх прав і законних інтересів.

Архівна довідка – це офіційно засвідчений документ, що має юридичну силу та містить повідомлення(підтвердження) про наявність у документах архіву відомостей, що стосується предмета запиту, із зазначенням пошукових даних документів.

Архівні довідки й оригінальні особові документи видаються заявникам або уповноваженим ними особам на руки за умови пред’явлення паспорта під розписку на копії документа або довідки. Уповноважені особи при одержанні оригіналу документа пред’являють також нотаріально засвідчену довіреність.

Зразки заяв

Заява

про надання копії рішення сесії, виконкому

Голові Ізмаїльської районної

державної адміністрації

гр._______________________

який мешкає с.____________

вул._____________________

З А Я В А

Прошу надати копію рішення ___________________________________________

(вказати орган, який видав дане рішення, назву документа, його номер та дату)

____________________________________________________________________ ________

____________________________________________________________________ ________

Документ необхідний для (зазначити для яких цілей).

Дата підпис розшифровка підпису

 

Заява

про надання архівної довідки

про прийняття на роботу(звільнення)

Голові Ізмаїльської районної

державної адміністрації

гр._______________________

який мешкає с.____________

вул._____________________

З А Я В А

Прошу надати архівну довідку про прийняття на роботу (звільнення)

____________________________________________________________________ ________

(вказати дату, місце роботи та посаду)

____________________________________________________________________ ________

____________________________________________________________________ ________

Документ необхідний для (зазначити для яких цілей).

 

Дата підпис розшифровка підпису